Obec Mlynčeky

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: č.64/5R/Vojt/2013

Názov objednávateľa: Vojtaššák Ján a manžel.Helena

Adresa objednávateľa: Mlynčeky č. 77

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa dodávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO dodávateľa: 00326411

Predmet zmluvy: odpredaj časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok - trvalo trávny porast; List vlastníctva číslo: LV 1; Katastrálne územie: Mlynčeky; Parcela číslo: 399/1;

Zmluvná cena: 4 €/m² s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.11.2013

Datum zverejnenia: 12.11.2013

Dokumenty Pdf File0002.PDF ( veľkosť: 3,3 MB, aktualizované: Streda 13. November 2013 10:52 )