Obec Mlynčeky

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 91/2M/PK/2013

Názov objednávateľa: Pavlík Jozef a manž. Oľga

Adresa objednávateľa: Mlynčeky č. 28

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa dodávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO dodávateľa: 00326411

Predmet zmluvy: odpredaj časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok - ostatná plocha; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Mlynčeky; Parcela číslo: 6697/17;

Zmluvná cena: 4 €/m² s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 18.12.2013

Datum zverejnenia: 19.12.2013

Dokumenty Pdf File.PDF ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Štvrtok 19. December 2013 10:42 )