Obec Mlynčeky

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 92/2m/Her/2014

Názov objednávateľa: Rudolf Hering a manžel. Gabriela

Adresa objednávateľa: Mlynčeky č. 162

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Mlynčeky

Adresa dodávateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO dodávateľa: 00326411

Predmet zmluvy: odpredaj časti pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť pozemok - zast.plocha ; List vlastníctva číslo: LV č. 1; Katastrálne územie: Mlynčeky; Parcela číslo: KN-C 397/6, 397/7;

Zmluvná cena: 4 €/m² s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.02.2014

Datum zverejnenia: 21.02.2014

Dokumenty Pdf File.PDF ( veľkosť: 1008 KB, aktualizované: Piatok 21. Február 2014 08:56 )